Geschiedenis

De bouwnijverheid is één van de sectoren met veel en zware arbeidsongevallen. Bouwplaatsen hebben een tijdelijk en evolutief karakter en brengen zo steeds nieuwe risico's met zich mee. Daarom heeft Europa een reeks maatregelen opgelegd om de arbeidsomstandigheden in de bouw te verbeteren. België heeft het KB van 25-01-2001 opgesteld dat sinds 01-05-2001 van toepassing is.

Toepassingsgebied

Het KB is van toepassing op:

Alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen waar volgende bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde worden uitgevoerd: graafwerken, grondwerken, funderings- en verstevigingwerken, waterbouwkundige werken, wegenwerken, plaatsen van nutsleidingen, bouwwerken, montage en demontage van geprefabriceerde elementen, inrichtings- of uitrustingswerken, verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingwerken, sloopwerken, instandhoudingwerken, onderhouds-, schilder- en reinigingswerken, saneringswerken en afwerkingwerkzaamheden behorende bij één of meer van bovenvermelde werken.

Alle tijdelijke en mobiele bouwplaatsen waar ten minste 2 verschillende aannemers, tegelijk OF achtereenvolgend tussenkomen.

VCPA en veiligheidscoördinatie

Sinds het begin van het KB van 25-01-2001 maar ook reeds ervoor, waren de medewerkers van VCPA bezig met de veiligheid op bouwwerven. Onze medewekers waren reeds actief op honderden kleine en grote werven doorheen het land.

Wij zijn dan ook actief op vlak van veiligheidscoördinatie voor zowel particuliere als openbare bouwwerken, woningbouw, industriebouw, wegenis- en rioleringswerken, omgevingswerken, renovatie en herstellingswerken, saneringswerken, ...

Wij staan ook garant voor een 'actieve' opvolging van de werf met wekelijkse werfbezoeken.