Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze Web Site niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

 

Auteursrecht

PCS geeft hierbij toestemming om het materiaal op deze site met inbegrip van ermee verband houdende grafische gegevens te gebruiken, te kopiŽren en te verspreiden mits op alle kopieŽn de hierna volgende kennisgeving van auteursrecht wordt weergegeven: Copyright 2006 PCS BVBA. Indien materiaal op deze site dat afkomstig is van een derde, wordt gebruikt, gekopieerd of verspreid, dient op alle kopieŽn ook een kennisgeving van het auteursrecht van de desbetreffende derde te worden opgenomen.

 

Merken

De merken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde en niet geregistreerde merken van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal in verband met de verspreiding van informatie of materiaal, van welke aard dan ook, verkregen van deze site.

 

Verzonder gegevens

Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door ons of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van produkten. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele- of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het land waarop deze site betrekking heeft, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.

Informatie op de website

De informatie, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden,kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Wij staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. 

 

Links naar ander websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door PCS bvba houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. 

Toepassing wetgeving en rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.